Category Archives: Movie

Our City Festival Phnom Penh Open Call

មហោស្រពពហុទីក្រុងច្នៃប្រឌិតមានសេចក្តីរីករាយណាស់ក្នុងការប្រកាសបើកពាក្យ:

គំនិតសម្រាប់ទីក្រុងយើង

ពួកយើងសូមប្រកាសការបើកពាក្យបន្ទាន់សំរាប់អ្នកបង្កើតថ្មី គទានុរក្ស ដៃគូផ្នែកវប្បធម៌ ប្រសិតយុវជន និង អ្នកស្ម័គ្រចិត្ដចូលរួមសំរាប់មហោស្រពទីក្រុងយើងឆ្នាំ២០១៤។

ពួកយើងសូមប្រកាសជាផ្លូវការនូវការដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងមហោស្រពទីក្រុងយើងអំពីសិល្បៈ ស្ថាបត្យកម្ម និង បណ្តុំគំនិតដែលនឹងប្រារព្ធនៅទីក្រុងភ្នំពេញ បាត់ដំបង និង សៀមរាប ចាប់ពីថ្ញៃទី ១៦ ដល់ ថ្ញៃទី២៣ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។

ផ្សព្វផ្សាយនូវពត៌មាននេះ បណ្ដុំគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកអោយហូរ និង ចូលរូមជាផ្នែកមួយរបស់មហោស្រពដោយគំរោងដែលបង្កើតការឆ្នៃប្រឌិត ប្រារព្ធសាទរ ល្បងគំនិត និង បង្ករភាពស្រស់ប៉ប្រិមសំរាប់ទីក្រុងរបស់អ្នក។

ពួកយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើអ្នកមានអ្វីសំរាប់ពួកយើង!

ពត៌មានលម្អិតអាចរកឃើញនូវក្នុងគេហទំព័រ ហើយសំរាប់ពត៌មានថ្មីអាចរកឃើញនូវក្នុងទំព័រFacebook របស់យើង។

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Creative multi-city festival is pleased to launch the Open Call:

Ideas For Our City
We are calling and encouraging all Creatives, Curators, Partners, Youth Ambassador’s and Volunteers to apply for OCF 2014.

We would like to officially announce and release the Open Call for the Our City Festival of art, architecture and ideas that will be held in Phnom Penh, Battambang and Siem Reap from 16th – 23rd of January 2014.

Spread the word, get your creative juices flowing and be apart of the festival through projects that innovate, celebrate, challenge and enrich your city.

We look forward to seeing what you have in store for us!

All details can be found at our website and updates can be seen on our Facebook.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2013 JavaArts, All rights reserved.
As a supporter of JavaArts we would like to keep you informed on the latest information about Our City Festival!

Cambodia’s Unseen Horrors

Catherine Dussart Productions 

Like other secretive and totalitarian regimes of the twentieth century, Cambodia’s Khmer Rouge left behind hardly any visual record of its murderous rule. Of course, the KR leadership, which held total power in Cambodia from 1975 to 1979, had plenty of propaganda made to show the glories of their remaking of Cambodian society. Notoriously, they also left behind black and white head shots of every one of the fourteen thousand people who were admitted to Tuol Sleng Prison in Phnom Penh, officially known as S-21, who were then tortured and executed. But the only two western reporters who were allowed into the country during the KR years were largely unable to record what was happening. Last year one of them, Elizabeth Becker, had an exhibition of her photographs in Phnom Penh, which drew a large and intensely interested audience. Yet while there are portraits of guerrilla soldiers, working peasants, and plenty of the leaders of the Angkar, the Organization, especially Pol Pot himself, there are no images of the starving children, torture, executions, and scenes of grief and misery that were pervasive under a regime that killed one-fifth of the Cambodian population.

The images that do not exist form the “missing picture” of Cambodian filmmaker Rithy Panh’s newest documentary, which won a top prize at the Cannes Film Festival earlier this year and is being screened at the New York Film Festival this fall. (It will be more widely released in the United States in the spring.) The Missing Picture is not a systematic history of the KR era, but it follows the chronology of events, beginning with a brief recollection of Phnom Penh when it was still a languid and abundant Southeast Asian city, perfumed with the scent of jasmine. Then, with the collapse of the American-supported government, young Khmer Rouge soldiers emerged from their jungle redoubts—they had been recruited mostly from Cambodia’s villages—and took over the country’s capital. Panh remembers the silence and stares of these well-indoctrinated boys who were almost children themselves, the first sign of the regime’s mortal hostility to the city and its inhabitants, and then the four years during which the Angkar killed off hundreds of thousands of people—members of the ancien régime of course, but also virtually anybody with an education, anybody who wore glasses, anybody capable of independent thought. After only a short year or so, Cambodia had already become “collectivist, uncorrupt, equal, and prosperous,” as Pol Pot announced, though real life was “straw huts, drought, exhaustion, hunger, speakers blaring slogans,” and, of course, 1.7 million deaths in a population of less than ten million.

Catherine Dussart Productions

Panh was thirteen years old when the Khmer Rouge took power and brought his middle class life in Phnom Penh to an end, literally from one day to the next. He lost his entire family in the ensuing Holocaust but managed, miraculously, to survive himself and, when the Khmer Rouge fell, to move to France. Over the past couple of decades, he has made a series of landmark films on the experience of Cambodians during those years. These include two quietly powerful and unforgettable earlier works on S-21 itself, one of them a long, intimate series of interviews with the man known as Comrade Duch who was the prison’s commandant and supervised the grim work that took place there.

In a way Panh has all along been presenting Cambodia’s missing picture, struggling to remember, reminding his audiences, which, until now, have been mostly in France (his films are made in French), of the savage absurdity of the Khmer Rouge’s radical experiment in utopian social engineering. But The Missing Picture marks a departure from his earlier work. Until now, Panh has allowed the testimony of the witnesses that appear in his film, their memories, their explanations, justifications, excuses, and admissions of criminal conduct, to carry his story. There is no narration, no explanation, no effort to put the rise of the Khmer Rouge into a broader historical setting—the Vietnam War, the American bombing, the sharp contrasts of wealth and poverty that gave the Khmer Rouge much of its early following.

His new documentary is without interviews, without the intrusive camera and magnified close-ups of victims and perpetrators alike that he has used in the past. Unlike his earlier work, this new film provides explanatory narration, written by Panh, that offers both memories of his own experiences under the regime and terse, aphoristic observations on the nature and the meaning of it all.

 

 

 

But how to depict the grisly reality of a period during which the only permitted images were those of a controlled propaganda machine? As in his other work, Panh uses some of the available historical footage to good effect: grainy scenes of the rural work camps full of identically-dressed masses of people dumping panniers of earth over an embankment, images of the leaders of the Angkar smiling and applauding on official visits. These are the pictures of the Khmer rouge that are not missing, Panh says in his narration. They have survived along with some almost comically propagandistic footage of the enemies of the regime (presumably Vietnamese or soldiers of the previous Lon Nol government) being mowed down by KR guerrillas armed only with bows and arrows.

Yet none of this tells us what was really going on. To make up for the pictures we don’t have, Panh uses small clay figurines, hundreds of them, painted, clothed, with individual expressions on their faces, and placed in meticulously detailed dioramas that he seems to have reconstructed from the memories of his youth. Among the first of these is a figure of Panh’s father, an official in the Ministry of Education in a white suit and dark tie who, in what Panh eventually came to see as a heroic act of resistance, starved himself to death rather than allowing himself to be treated as a farm animal by Cambodia’s rulers. There are scenes of Khmer Rouge hospitals where patients lay on beds of wooden planks. And, then there’s the scene in a village, again recreated with clay figurines, in which a nine year-old child who denounces his mother for eating a mango, an act of selfish individualism. Afterwards she is led into the forest and never returns.

Catherine Dussart Productions

These clay statuettes, never before used by Panh in any of his earlier work, cannot, of course, fully depict the horror of the Khmer Rouge story. They are necessarily silent, immobile, and therefore devoid of the intensity of those moments in other Panh films where his camera bores in on the face of a witness and lingers there as he remembers what happened, or what he did. But as Panh’s narration in the new film proceeds, the statuettes take on a reality of their own, a voodoo-like power, their individual features an aid to avoiding what might otherwise be a kind of depersonalizing abstraction.

Certain themes emerge, notably the degree to which the killings were related to ideology, which in Democratic Kampuchea meant, as Panh puts it, that reality had to conform with Pol Pot’s wishes. Since capitalist machines were “corrupt,” peasants would use their bodies as machines, and though it might kill them, their deaths would be pure. But perhaps the greatest immediate value of Panh’s heroic efforts to preserve the memory of the Cambodian Holocaust is the implicit reminder that films like The Missing Picture provide of what is, in effect, a culture of oblivion and impunity in Cambodia today. The crimes were unspeakable, horrific, and well-known, and yet so far only one person, Duch, has been convicted of them—by the Special Cambodian-United Nations Tribunal that has been meeting in Phnom Penh now for almost four years. Many of the top KR leaders, including Pol Pot, are dead; only two other senior leaders remain on trial, and the government of the autocratic Prime Minister Hun Sen, which includes a number of people who were themselves close to the Khmer Rouge, has resisted expanding the trial to include other Khmer Rouge officials who were directly involved in orchestrating the killings.

At one moment in The Missing Picture, a photograph that is not missing appears on the screen. It shows Panh’s nieces and nephews in a happy moment before the KR takeover, not long before they died of starvation as a result of the KR’s savage misrule. Panh’s documentary is an accusation against those who killed them, and who remain unpunished, at large, immune from prosecution.

 


Rith Panh’s The Missing Picture (L’image manquante) is being shown at theNew York Film Festival on October 8 and will be released in the US in March.

OLD GHOSTS, NEW DREAMS: THE EMERGING CAMBODIAN CINEMA

See three films or more and save!

In conjunction with the citywide Season of Cambodia arts festival, the great documentarian Rithy Panh presents a fascinating survey of new and recent films from Cambodia.

Season of Cambodia, a special initiative of Cambodian Living Arts in partnership with Cambodia’s leading arts organizations and New York’s most vibrant cultural and academic institutions, will bring more than 125 performing and visual artists to New York City’s stages, screens, galleries and public spaces, creating a broad and dynamic platform for Cambodia’s cultural treasures to be shared with an international audience. Season of Cambodia will be a celebration of the living arts—of the people and practices that make up our cultural fabric.

NOW PLAYING

Dancing Across Borders

Dancing Across Borders

Anne Bass | 2011 | 88 mins

From the serene countryside of Cambodia to the halls of New York’s School of American Ballet, Dancing Across Borders peeks behind the scenes into the world of dance and chronicles the triumphant story of a boy who was discovered, and who only much later discovered all that he had in himself.

Read more »

Saturday, April 20

9:30pm

Duch, Master of the Forges of Hell

Rithy Panh | 2012 | 110 mins

Rithy Panh records the unadorned words of Duch, the first leader of the Khmer Rouge organization to be brought before an international criminal justice court, without any trimmings, in the isolation of a face-to-face encounter.

Read more »

Sunday, April 21

8:45pm

Wednesday, April 24

9:30pm

Five Lives

Sopheak Sao |Sarin Chhoun |Lida Chan |Lida Chan |Kavich Neang | 2010 | 93 mins

Five young Cambodian directors follow five lives in Phnom Penh, the capital city of Cambodia. The films were produced during a documentary workshop led by acclaimed director Rithy Panh.

Read more »

Tuesday, April 23

7:30pm

Golden Slumbers

Golden Slumbers

Davy Chou | 2011 | 96 mins

Davy Chou’s moving investigation of Cambodia’s lost cinematic heritage is an oral history with first-hand accounts of the emergence and flourishing of that country’s cinema in the 60s by directors, actors and cinephiles.

Read more »

Thursday, April 25

7:30pm

The Land of the Wandering Souls

Rithy Panh | 1999 | 143 mins

A group of workers laying a high-tech fiber optic cable that will link Cambodia to the rest of Asia and Europe encounter painful remnants of the past and labor to bring Cambodia into the modern age.

Read more »

Saturday, April 20

7:00pm

The Last Refuge

Anne-Laure Porée |Guillaume Soun | 2013 | 55 mins

The Last Refuge follows the resistance of the Bunong people of eastern Cambodia as they confront alienation and annihilation by foreign companies who steal their lands and clear their sacred forests and cemeteries in order to cultivate rubber plants.

Read more »

Tuesday, April 23

9:30pm

Red Wedding

Noces Rouges |Lida Chan |Guillaume Soun | 2012 | 58 mins

Sochan Pen kept the secret of her rape by a Khmer Rouge soldier she was forced to marry for four decades. By bringing her complaint to a UN-sanctioned tribunal, she speaks up for the 4000+ women who shared her fate.

Read more »

Monday, April 22

7:30pm

A River Changes Course

Kalyanee Mam | 2012 | 83 mins

A River Changes Course is a cinematically spectacular and sensory journey into the lives of three young Cambodians and their families and an immersion into a world both distinctive and familiar.

Read more »

Friday, April 19

7:15pm

S21: The Khmer Rouge Death Machine

S21: The Khmer Rouge Death Machine

Rithy Panh | 2002 | 101 mins

In S21, Rithy Panh brings two survivors and former members of the Khmer Rouge back to the notorious Tuol Sleng prison (code-named “S21”), now a genocide museum.

Read more »

Sunday, April 21

6:00pm

Wednesday, April 24

7:00pm

Where I Go

Neang Kavich | 2012 | 55 mins

A young boy of mixed Cambodian-Cameroonian descent living in an orphanage in Phnom Penh is inspired to learn about his own identity by the discrimination he faces on a daily basis.

Read more »

Monday, April 22

9:00pm

Cambodian Shorts Program

Yann Cantais |Caylee So |Ellen Bruno |Sopheak Sao | | 83 mins

A program comprising four short films: The Granddaughters of Water(Yann Cantais, France, 2012, 12m); Paulina (Caylee So, USA, 2012, 30m);Samsara (Ellen Bruno, USA, 1989, 29m); Two Girls Against the Rain(Sopheak Sao, Cambodia, 2013, 11m).

Read more »

Sunday, April 21

4:00pm

Kickstarter – Forgotten Kingdoms: Cambodia’s New Khmer Architecture

Source: http://www.kickstarter.com/projects/brandonmedford/forgotten-kingdoms-cambodias-new-khmer-architectur?ref=city

After their independence in 1953, a generation of Cambodian architects began transforming the face of their country…

Welcome to our Kickstarter page! We hope you enjoyed our video and thanks for visiting.

The mere fact that you’re here means we’re accomplishing part of our film’s goal: taking New Khmer Architecture to the rest of the world.

Chaktomuk Conference Hall
Chaktomuk Conference Hall

New Khmer Architecture was an architectural movement in Cambodia during the 1950s and 1960s. The style blended elements of the Modern Movement (in particular, the work of Le Corbusier) with two distinctly Cambodian traditions: the grand tradition of Angkor, and the tradition of ordinary people’s wooden houses. Colonial architecture also had an influence, especially in the earlier years. The movement was founded in 1953 with Cambodia’s independence, reached its climax during the 1960s and came abruptly to an end in 1970 with the overthrow of Norodom Sihanouk.

We’re passionate about this film for many reasons. First and foremost, our team has been working so diligently to make this film happen because many of these buildings are in danger of being destroyed. Those who experienced the magnitude of Cambodia’s modern golden age (1953-1970) are in their twilight years and we want to tell their stories before it’s too late.

This film must be made now.

National Theater, Demolished 2004
National Theater, Demolished 2004

Some of these buildings will inevitably be destroyed and this film is their tribute. With your help, we will assist in saving the most important pieces of Cambodia’s modern architectural history.

We love this film because it’s an underdog story. Cambodia was granted independence from the French in 1953. What happened? The floodgates of creativity and development burst open during the Sangkum Reastr Niyum regime (1955-1970), when Prince Sihanouk enacted a development policy encompassing the whole kingdom with the construction of new towns, infrastructure and architecture. Almost immediately, the face of Cambodia outshone any nation in the region. Cambodia, for centuries fought over by its neighbors to the east and west, was coming up.

Library, Institute of Foreign Languages
Library, Institute of Foreign Languages

Virtually all architecture documentaries feature western architects and works. This film gives a voice to a generation of Cambodian architects, 86-year-old Vann Molyvann in particular. Mr. Vann’s holistic approach to development was truly ahead of its time. His designs were aesthetically, environmentally, and socially forward-thinking. He is the hero in our story.  He’s the voice of New Khmer Architecture, and the voice of the pre-Khmer Rouge era of hope and independent development.

Vimean Akareach (Indpendence Monument)
Vimean Akareach (Indpendence Monument)

Our passion for this project stems from one word: Khmer. What comes to mind when a person hears that word? Often, the association is with the Khmer Rouge. The atrocities of the Khmer Rouge notwithstanding, Khmer culture is so much deeper and more profound than a single, horrible, four year regime. The Khmer people, which account for 90% of Cambodia’s population, have a rich history, dating back thousands of years. The architecture of their history, from Ancient Angkor to New Khmer Architecture, deserves to be responsibly preserved. These structures are cultural markers, reminders of greatness, and will provide inspiration for generations to come.

Bayon, Angkor Thom
Bayon, Angkor Thom

Key things that this funding will provide:

  • Modest food and lodging
  • Professional translation in Cambodia
  • Safe and efficient transportation
  • Secure data storage
  • A head start on post-production

Rewards:

We’ve put together some reward packages that offer great value for your support. All contributors, starting at just $1, will receive a free download to our short documentary on the Kep houses.  Starting at just $15, you’ll have access to a digital download of our finished film, or we’ll send you a Khmer scarf from the iconic Phsar Thom Thmei (Central Market) in Phnom Penh.  For $25, you get both!  All contributions of $5 and up receive access to our live production blog.

Khmer scarf
Khmer scarf

Once again, thank you for visiting our Kickstarter page. Even if you choose not to give, please remember the story of New Khmer Architecture and Cambodia’s rich cultural history. If you do choose to give, our sincerest gratitude. This film is so much bigger than us and your support makes it happen.

Questions? Email: brandon@angkorpictures.com

For more information on New Khmer Architecture:

Current contacts in Cambodia and abroad:

  • Bill Greaves – Director, Vann Molyvann Project – Vann Molyvann Project
  • Helen Grant Ross – Co-Author, Building Cambodia: New Khmer Architecture
  • Darryl Collins – Co-Author, Building Cambodia: New Khmer Architecture
  • Serge Remy – Project Manager, Kep Expo – Kep Expo
  • Dr. Jean-Michel Filippi – New Khmer Architecture Expert, Royal University of Phnom Penh

RISKS AND CHALLENGESLearn about accountability on Kickstarter

The most significant danger is that these buildings, and those who designed them, will be lost forever. Almost 70% of Cambodia’s population is under the age of 30. Vann Molyvann is 86 years old. As a nation ages, so do its memories. We wish to help preserve the architecture of this remarkable era in Cambodian history, so the younger generations can learn from their elders for generations to come.

The ABC of Architects

V is for… Van Alen… or Vann Molyvann?! or would that be M…

The ABC of Architects from fedelpeye on Vimeo.

Rain + Rush Hour: Driving Phnom Penh

Flood driving.

All day compressed.

Night Driving and More Driving

Night Driving Phnom Penh

Thank you to Dan Korn for lending me his HD Hero 2 Go Pro. More driving here.